หลักฐานประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร
ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2563
 - ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียม (ไทย) ปีการศึกษา 2/2563
 - ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียม (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2/2563
 - ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา(ปกติ) ปีการศึกษา 1/2563
 - ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา(นานาชาติ) ปีการศึกษา 1/2563
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2564 ให้ Download ตามชุดประกาศฯ (มีหนังสือกระทรวงการคลังรวมอยู่ในชุดประกาศ) ดังนี้
 - หลักสูตรปกติ (ไทย) ทุกหลักสูตร สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxxx เป็นต้นไป
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2563 ให้ Download ตามชุดประกาศฯ (มีหนังสือกระทรวงการคลังรวมอยู่ในชุดประกาศ) ดังนี้
 - หลักสูตรปกติ (ไทย) ทุกหลักสูตร สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 63xxxxx เป็นต้นไป
 - หลักสูตรปกติ (ไทย) ทุกหลักสูตร สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัสประจำตัว 62xxxxx ลงมา 
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2562 ให้ Download ตามชุดประกาศฯ (มีหนังสือกระทรวงการคลังรวมอยู่ในชุดประกาศ) ดังนี้
 - หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2561 ให้ Download ตามชุดประกาศฯ (มีหนังสือกระทรวงการคลังรวมอยู่ในชุดประกาศ) ดังนี้
 - หลักสูตรปกติ (ไทย) ทุกหลักสูตร
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 2 (หลักสูตรนานาชาติ) (สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรนานาชาติ)
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกหลักสูตร
หมายเหตุ : ในปีการศึกษา 2561 สำหรับประกาศในบางหลักสูตรให้ใช้ประกาศตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 (หรือ พ.ศ. 2560) - พ.ศ.2561 ตามชุดไฟล์ข้างต้น โดยในประกาศปี พ.ศ.2559 (หรือ พ.ศ. 2560) ระบุว่าทั้งนี้ สำหรับปีการศึกษา 2559 (หรือ 2560) เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึงปีการศึกษา 2561 ด้วย
รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเบิกอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามประกาศ
 - ประกาศกระทรวงการคลังประกอบการเบิกทุกปีการศึกษา
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2557 (คณิตศาสตร์ประกันภัย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2557 (อุปกรณ์นานาชาติทางไกล)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2557 (นักศึกษาต่างชาติ เทคนิคการแพทย์)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2557 (นักศึกษาต่างชาติ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน และวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2557
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2558
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2558 (นักศึกษาต่างชาติ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน คณิตศาสตร์อุตสาหการ และ วิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2558
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 (กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2562 (วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 คณะทันตแพทยศาสตร์ (ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 2 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 3 (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (คณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 2 (คณิตศาสตร์ประกันภัย หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน คณิตศาสตร์อุตสาหการ และ วิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2560 ฉบับที่ 2 (สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม สาขาวิชาชีวนวัตกรรม หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2559 (กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต แบบเรียนทางไกลผสมผสาน หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2560 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 2 (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2560 ฉบับที่ 1
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมป.ตรี 2560 ฉบับที่ 2
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 3 (หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 4 (หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2561 ฉบับที่ 5 (หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2562 ฉบับที่ 6 (หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2562 ฉบับที่ 7 (หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย ป.ตรี 2563 หลักสูตรปกติ (ไทย)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 - ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ป.ตรี 2562 ฉบับที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรนานาชาติ)